Podmínky placení kurzovného


Zápisy do kurzů a kroužků jsou vždy aktuálně zveřejněny na webových stránkách. Většinou zápisy probíhají od července do září na I.pololetí a v lednu na druhé pololetí školního roku. V centru uplatňujeme přednostní registrace pro stávající návštěvníky.

V případě volné kapacity však můžete všechny kurzy začít navštěvovat kdykoliv v průběhu roku (cena Vám bude přepočítána viz. níže).

V případě zájmu zašlete, prosím, e-mail na kurzy@krc-cobydup.cz do předmětu zprávy uveďte název kroužku nebo kurzu a jméno a příjmení dítěte/příp.dospěláka.

Kurzovné je možné uhradit hotově v KRC nebo bezhotovostní platbou na účet číslo: 238149139/0300. Při bezhotovostní platbě je nutné uvést do zprávy pro příjemce: jméno, příjmení a název kurzu

Kurzovné je splatné do 5ti dnů od potvrzení přijetí přihlášky. 

Doklad o bezhotovostní platbě, resp. kopie dokladu o převodu bezhotovostní platby musí být předána vyučujícímu na první hodině nebo předem ředitelce KRC, případně službukonající pracovnici KRC. Nebude-li předložen doklad o platbě, považujeme platbu za neuhrazenou.

Jestliže účastník zahájil pravidelnou účast později, uhradí kurzovné ve výši, která se vypočítá následovně: plná cena za pololetí / počet lekcí celého kroužku × počet lekcí zbývajících do konce kroužku.

V případě dlouhodobé nemoci trvající déle než 4 za sebou jdoucí lekce může účastník/ zákonný zástupce účastníka písemně požádat o navrácení části úplaty, která se rovná počtu zameškaných lekcí. Podmínkou je, aby absence byly řádně omluveny a doloženy lékařským potvrzením. V jiných případech se úplata nevrací.

Zaplacením kurzovného účastník / zákonný zástupce potvrzuje, že se seznámil se všemi podmínkami nutnými pro navštěvování uvedeného kroužku (den, čas, místo, počet lekcí, řádná omluva, podmínky pro snížení nebo vrácení úplaty) a souhlasí s nimi a dále souhlasí s provozním řádem KRC CoByDup. Účastník / zákonný zástupce si je vědom, že v případě porušení provozního řádu KRC CoByDup bude člen kroužku bez náhrady z další účasti vyloučen.

 Účastník / zákonný zástupce souhlasí se zpracováním a uchováváním osobních údajů svých a dítěte / dětí za účelem evidence a marketingových potřeb CoByDup, z.s. Osobní údaje jsou uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.